Về miền Tây ăn... cà

Hầu như trong khoảnh đất trống sau vườn ở mỗi nhà của cư dân miền Tây Nam bộ, người ta luôn trồng vài ba bụi cà để có trái … ăn.

Về quê hương quan họ nếm đặc sản

Cá cam 'ham' lá dít